Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Οι περιφέρειες της Ελλάδας

Η διοικητική διαίρεση της χώρας μας περιλαμβάνει τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκη­σης (δήμοι - περιφέρειες) και τις αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους (απο­κε­ντρω­μένες διοικήσεις).


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Οι περιφέρειες της Ελλάδας είναι δεκατρείς και αποτελούν βαθμίδα της δημόσιας διοίκη­σης. Οι εννέα βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα και οι τέσσερις στη νησιωτική.
Ηπειρωτικές περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτι­κή Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννη­σος.
Νησιωτικές περιφέρειες: Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη.

Οι 9+4 περιφέρειες της Ελλάδας

Σε γενικές γραμμές οι περιφέρειες φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ασχολούνται με ζητήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν μεμο­νωμένα από τους δήμους της περιοχής τους. Ειδικότερα, είναι αρμόδιες για τον προ­γραμ­ματισμό και την εκτέλεση ποικίλων έργων σε διάφορους τομείς της ζωής μας: τη γε­ωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία· τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια και τη βι­ο­μηχανία· την απασχόληση, το εμπόριο και τον τουρισμό· τις μεταφορές και τις επικοι­νωνίες· την υγεία και την παιδεία· τον αθλητισμό και τον πολιτισμό κ.ο.κ.

Οι περιφέρειες ιδρύθηκαν το 1987 σε μεγάλες περιοχές της χώρας μας. Τα όργανά τους στην αρχή διορίζονταν από το κράτος, αλλά από το 2011 εκλέγονται κάθε 5 χρόνια με καθολική ψηφοφορία στις λεγόμενες περιφερειακές εκλογές.
● Επομένως, σήμερα οι περιφέρειες συγκροτούν τους δευτεροβάθμιους (πάνω από τους δήμους) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Οι περιφέρειες δημιουργήθηκαν με βάση τα κοινά γεωμορφολογικά, κλιματικά, κοινωνι­κά και άλλα στοιχεία που επικρατούν σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και σύμφωνα με τις οικονομικές ιδιαιτερότητες καθεμιάς. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται καλύτερα παρόμοια προβλήματα και διευκολύνεται η διοίκησή τους.
● Η δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, είναι πολύ ορεινή, τα καλλιεργήσιμα εδάφη λιγο­στά, το ανάγλυφο δυσκολεύει τις συγκοινωνίες και οι πόλεις είναι μικρές σε πληθυσμό. Η κεντρική Μακεδονία, αντίθετα, είναι πεδινή, έχει πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αρ­κετές πόλεις με σημαντικό πληθυσμό, καλό οδικό δίκτυο και σημαντική βιομηχανική α­νάπτυξη.
● Τα νησιά του Ιονίου Πελάγους βρίσκονται στην ίδια θαλάσσια περιοχή, έχουν παρόμοι­ο κλίμα και οι κάτοικοί τους ασχολούνται με παρεμφερείς οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. τον τουρισμό).
● Στο νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) ένα πολύ σοβαρό ζήτημα μπορεί να είναι η ρύθμιση της τακτικής ακτοπλοϊκής κάλυψης όλων των νησιών, ενώ στην Αττική η αντι­μετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η τελευταία είναι χωριστή περιφέρεια, παρά τη μικρή της έκταση, γιατί εκεί ζει το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας και αναπτύσσονται σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες.
● Στην Κρήτη οι κάτοικοι έχουν κοινά πολιτιστικά στοιχεία (διάλεκτο, έθιμα, μουσική) και παρόμοιες επαγγελματικές ασχολίες (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμό).

Η μοναδική περιοχή της Ελλάδας που δεν υπάγεται σε κάποια περιφέρεια είναι το Άγιο Όρος, το οποίο αυτοδιοικείται με τους δικούς του θεσμούς από το 1927.

Οι περιφερειακές ενότητες

Κάθε περιφέρεια υποδιαιρείται σε περιφερειακές ενότητες (ΠΕ) που έχουν επικεφαλής έ­ναν αντιπεριφερειάρχη. Οι ΠΕ είναι συνολικά 74 και ιδρύθηκαν το 2011. Οι περισσότε­ρες ταυτίζονται με τους παλαιούς νομούς που βλέπουμε στους χάρτες του σχολείου και αλλού.

Οι 13 περιφέρειες και οι περιφερειακές ενότητές τους
(στον χάρτη απουσιάζουν οι 8 ΠΕ της Αττικής)

Έκταση και πληθυσμός

Οι μεγαλύτερες σε έκταση περιφέρειες είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Τη μικρότερη έκταση καταλαμβάνουν τα Ιόνια Νησιά, ενώ η περι­φέρεια με τους περισσότερους κατοίκους, η Αττική, είναι προτελευταία.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια είναι η «μικρούλα» Αττική, επειδή περιλαμβάνει την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Ο πληθυσμός της είναι διπλάσιος από την Κεντρική Μακεδονία, τη μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια, που ακολουθεί. Οι λιγό­τεροι κάτοικοι συναντώνται στο Βόρειο Αιγαίο.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Περιφέρειες και γεωγραφικά διαμερίσματα

Οι περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η χώρα μας για λόγους διοικητικούς δεν πρέπει να μπερδεύονται με τα γεωγραφικά διαμερίσματα, αν και σε τρεις περιπτώσεις (στην Ήπει­ρο, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη) ταυτίζονται. Περάστε το ποντίκι σας πάνω από την ει­κόνα που ακολουθεί:


ΠΗΓΕΣ: Υπουργείο Εσωτερικών, el.wikipedia.org, Γεωγραφία Ε' τάξης, Γεωλογία-Γεωγραφία B' Γυμνασίου | ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.
gr (1-2,5-7), el.wikipedia.org (3-4)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:
1ο μέρος: Περιφέρειες και γεωγραφικά διαμερίσματα
2ο μέρος: Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.