Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος!


Όσοι άνθρωποι είναι πολίτες σε κράτη με δημοκρατικό πολίτευμα έχουν ατομικά, κοι­νω­­νι­κά και πολιτικά δικαιώματα:

 1  Τα ατομικά δικαιώματα βασίζονται στην υποχρέωση της Πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου.


 2  Με τα κοινωνικά δικαιώματα η Πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει σε κάθε πολίτη τα στοιχειώδη αγαθά για την κάλυψη των βασικών του αναγκών.


 3  Τα πολιτικά δικαιώματα έχουν ως αντικείμενο τη συμμετοχή του πολίτη στη λει­τουρ­­γί­α του δημοκρατικού πολιτεύματος και στη διακυβέρνηση του κράτους.
Κάθε δικαίωμα που έχουμε, όμως, γεννά και μια υποχρέωση. Περάστε το ποντίκι α­πό τα παρακάτω δικαιώματα και δείτε τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται:

 

Τα δικαιώματά μας, επομένως, περιορίζονται από την υποχρέωση που έχουμε να σε­βό­­μα­στε και να προστατεύουμε τα αντίστοιχα δικαιώματα των συνανθρώπων μας. Σε αντί­θετη περίπτωση μιλάμε για κατάχρηση δικαιωμάτων, δηλαδή ασκούμε τα δι­και­ώ­μα­τά μας σε βάρος των άλλων.


Η καταχρηστική άσκηση ενός
δικαιώματος δεν επιτρέπεται!


Οι κυριότερες υποχρεώσεις των πολιτών,
όπως προκύπτουν από το Σύνταγμα, είναι:

 1  Σεβασμός προς το κοινωνικό σύνολο και αλληλεγγύη. Έχουμε την υ­πο­χρέ­ω­ση να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για το συμφέρον του συνόλου, για το κοινό κα­λό. Για παράδειγμα, οφείλουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον (να το χρη­σι­μο­ποι­ού­με χωρίς να το ρυπαίνουμε ή να το εξαντλούμε) και να σεβόμαστε την ιδιοκτησία των συμπολιτών μας και του κράτους, όπως τα θρανία μας ή το βιβλίο που δα­νει­στή­κα­με από τη σχολική βιβλιοθήκη.

 2  Τήρηση του Συντάγματος και των νόμων. Έχουμε την υποχρέωση να α­πο­φεύ­γου­­με οποιαδήποτε ενέργεια είναι αντίθετη με όσα ορίζουν το Σύνταγμα και οι Νό­μοι. Για πα­ράδειγμα, πρέπει να είμαστε συνεπείς στις φορολογικές μας υ­πο­χρε­ώ­σεις και να σεβόμα­στε τις ώρες κοινής ησυχίας.

 3  Υπεράσπιση της δημοκρατίας. Έχουμε την υποχρέωση, το καθήκον, να ε­μπο­δί­ζου­­με όποιον προσπαθεί να αλλάξει το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΠΗΓΕΣ: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε' τάξης, ΣΤ' τάξης και Γ' Γυμνασίου | ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (1-4,10-11), Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε' τάξης (5-8) και Γ' Γυμνασίου (9)


2 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.