Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Οι περιφέρειες της Ελλάδας

Η διοικητική διαίρεση της χώρας μας περιλαμβάνει τους δύο βαθμούς τοπικής αυ­το­δι­οί­κη­­σης (δήμοι - περιφέρειες) και τις αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κρά­τους (α­πο­­κε­­ντρω­­μέ­νες διοικήσεις).


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Οι περιφέρειες της Ελλάδας είναι δεκατρείς και αποτελούν βαθμίδα της δημόσιας δι­οί­κη­­σης. Οι εννέα βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα και οι τέσσερις στη νησιωτική.
Ηπειρωτικές περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυ­τι­­κή Μα­κε­δο­νί­α, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πε­λο­πόν­νη­­σος.
Νησιωτικές περιφέρειες: Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη.

Οι 9+4 περιφέρειες της Ελλάδας

Σε γενικές γραμμές οι περιφέρειες φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία των υ­πη­ρε­σι­ών προς τους πολίτες και ασχολούνται με ζητήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν με­μο­­νω­μέ­να από τους δήμους της περιοχής τους. Ειδικότερα, είναι αρμόδιες για τον προ­­γραμ­μα­τι­σμό και την εκτέλεση ποικίλων έργων σε διάφορους τομείς της ζωής μας: τη γε­ωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία· τους φυσικούς πόρους, την ε­νέρ­γεια και τη βι­ο­μηχανία· την απασχόληση, το εμπόριο και τον τουρισμό· τις με­τα­φο­ρές και τις επικοι­νωνίες· την υ­γεί­α και την παιδεία· τον αθλητισμό και τον πολιτισμό κ.ο.κ.

Οι περιφέρειες ιδρύθηκαν το 1987 σε μεγάλες περιοχές της χώρας μας. Τα όργανά τους στην αρχή διορίζονταν από το κράτος, αλλά από το 2011 εκλέγονται κάθε 5 χρό­νια με κα­θο­λι­κή ψηφοφορία στις λεγόμενες περιφερειακές εκλογές.
● Επομένως, σήμερα οι περιφέρειες συγκροτούν τους δευτεροβάθμιους (πάνω από τους δή­μους) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Οι περιφέρειες δημιουργήθηκαν με βάση τα κοινά γεωμορφολογικά, κλιματικά, κοι­νω­νι­­κά και άλλα στοιχεία που επικρατούν σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και σύμ­φω­να με τις οι­κο­νο­μι­κές ιδιαιτερότητες καθεμιάς. Με τον τρόπο αυτό α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται καλύτερα πα­ρό­μοι­α προβλήματα και διευκολύνεται η διοίκησή τους.
● Η δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, είναι πολύ ορεινή, τα καλλιεργήσιμα εδάφη λι­γο­­στά, το ανάγλυφο δυσκολεύει τις συγκοινωνίες και οι πόλεις είναι μικρές σε πλη­θυ­σμό. Η κε­ντρι­κή Μακεδονία, αντίθετα, είναι πεδινή, έχει πολλές καλλιεργήσιμες ε­κτά­σεις, αρ­κετές πό­λεις με σημαντικό πληθυσμό, καλό οδικό δίκτυο και σημαντική βι­ο­μη­χα­νι­κή α­νάπτυξη.
● Τα νησιά του Ιονίου Πελάγους βρίσκονται στην ίδια θαλάσσια περιοχή, έχουν πα­ρό­μοι­ο κλί­μα και οι κάτοικοί τους ασχολούνται με παρεμφερείς οικονομικές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες (π.χ. τον τουρισμό).
● Στο νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) ένα πολύ σοβαρό ζήτημα μπορεί να εί­ναι η ρύθ­μι­ση της τακτικής ακτοπλοϊκής κάλυψης όλων των νησιών, ενώ στην Ατ­τι­κή η α­ντι­­με­τώ­πι­ση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η τελευταία είναι χωριστή πε­ρι­φέ­ρει­α, παρά τη μι­κρή της έκταση, γιατί εκεί ζει το μεγαλύτερο ποσοστό του πλη­θυ­σμού της χώρας και α­να­πτύσ­σο­νται σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες.
● Στην Κρήτη οι κάτοικοι έχουν κοινά πολιτιστικά στοιχεία (διάλεκτο, έθιμα, μου­σι­κή) και πα­ρό­μοι­ες επαγγελματικές ασχολίες (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμό).

Η μοναδική περιοχή της Ελλάδας που δεν υπάγεται σε κάποια περιφέρεια είναι το Ά­γιο Ό­ρος, το οποίο αυτοδιοικείται με τους δικούς του θεσμούς από το 1927.

Οι περιφερειακές ενότητες

Κάθε περιφέρεια υποδιαιρείται σε περιφερειακές ενότητες (ΠΕ) που έχουν ε­πι­κε­φα­λής έ­ναν αντιπεριφερειάρχη. Οι ΠΕ είναι συνολικά 74 και ιδρύθηκαν το 2011. Οι πε­ρισ­σό­τε­­ρες ταυ­­τί­­ζο­­νται με τους παλαιούς νομούς που βλέπουμε στους χάρτες του σχο­λεί­ου και αλλού.

Οι 13 περιφέρειες και οι περιφερειακές ενότητές τους
(στον χάρτη απουσιάζουν οι 8 ΠΕ της Αττικής)

Έκταση και πληθυσμός

Οι μεγαλύτερες σε έκταση περιφέρειες είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Στερεά Ελ­λά­δα και η Πελοπόννησος. Τη μικρότερη έκταση καταλαμβάνουν τα Ιόνια Νησιά, ε­νώ η περι­φέρεια με τους περισσότερους κατοίκους, η Αττική, είναι προτελευταία.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια είναι η «μικρούλα» Αττική, επειδή πε­ρι­λαμ­βά­νει την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Ο πληθυσμός της είναι δι­πλά­σι­ος από την Κεντρική Μακεδονία, τη μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια, που α­κο­λου­θεί. Οι λι­γό­­τε­ροι κάτοικοι συναντώνται στο Βόρειο Αιγαίο.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Περιφέρειες και γεωγραφικά διαμερίσματα

Οι περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η χώρα μας για λόγους διοικητικούς δεν πρέπει να μπερ­δεύ­ο­νται με τα γεωγραφικά διαμερίσματα, αν και σε τρεις περιπτώσεις (στην Ή­πει­­ρο, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη) ταυτίζονται. Περάστε το ποντίκι σας πάνω α­πό την ει­κόνα που ακολουθεί:


ΠΗΓΕΣ: Υπουργείο Εσωτερικών, el.wikipedia.org, Γεωγραφία Ε΄ τάξης, Γεωλογία-Γεωγρα-
φία B΄ Γυμνασίου | ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (1-2,5-7), el.wikipedia.org (3-4)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.