Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Αγγλικά κείμενα με λέξεις
ελληνικής προέλευσης

Τα αγγλικά, όπως και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, περιλαμβάνουν έναν μεγάλο α­ριθ­μό α­πό λέξεις που έχουν ελληνική καταγωγή. Κάποιες χρησιμοποιούνται καθημερινά (π.χ. prob­lem, theatre), ενώ πολλές είναι γνωστές κυρίως στους επιστήμονες, ε­φό­σον α­πο­­τε­λούν τμήμα της ορολογίας που χρησιμοποιούν (π.χ. laryngitis).

Αυτό δε συμβαίνει φυσικά επειδή η γλώσσα μας είναι ανώτερη από τις άλλες, αλλά ε­πει­­δή στη μακραίωνη ιστορία της στάθηκε πολύ τυχερή:
● Υπήρξε το μέσο με το οποίο εκφράστηκε ο σπουδαίος πολιτισμός των αρχαίων Ελ­λή­­νων (τραγωδία, ποίηση, φιλοσοφία κ.ά.)
● Η τεράστια αυτοκρατορία που δημιούργησε ο Μέγας Αλέξανδρος επέκτεινε την ε­πιρ­­ρο­ή της, κάτι που συνεχίστηκε με την αυτοκρατορία των Ρωμαίων, οι οποίοι είχαν ε­πη­­ρε­α­στεί βα­θιά από τον ελληνικό πολιτισμό. Εκτιμάται μάλιστα ότι εκείνη την ε­πο­χή οι άν­θρωποι σε ό­λη τη Μεσόγειο μιλούσαν, διάβαζαν και οπωσδήποτε κα­τα­λά­βαι­ναν ελληνι­κά.
● Σε αυτήν τη «διεθνή» γλώσσα γράφτηκαν και τα Ευαγγέλια του χριστιανισμού. Αυ­τό βοή­θη­σε το ελληνικό λεξιλόγιο να εξαπλωθεί και στους λαούς που μυούνταν στη νέ­α θρη­σκεί­α.
● Όταν ξεκίνησε η ξένη κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο, πολλοί Έλληνες και ελ­λη­νό­φω­­νοι λό­γι­οι διασκορπίστηκαν μέσω της Ιταλίας στην Ευρώπη. Mέσω αυτών οι Ευ­ρω­παί­οι α­να­κά­λυ­ψαν τα ελληνικά γράμματα και επειδή σε πολλές περιπτώσεις δεν υ­πήρ­χαν οι α­ντί­στοι­χες λέξεις στο λεξιλόγιό τους, υιοθέτησαν τις ελληνικές. Αυτό συ­νε­χί­στη­κε και αρ­γό­τε­ρα, με την ανάπτυξη των επιστημών (18ος-19ος αιώνας), ο­πό­τε πολλές λέξεις πέρασαν στην επιστημονική ορολογία.


Τον τελευταίο αιώνα παρατηρείται μια αντίστροφη πορεία. Σήμερα οι νέες ιδέες και τα τε­­χνο­λο­γι­κά επιτεύγματα (π.χ. στην πληροφορική) εκφράζονται κατά κύριο λόγο στα αγ­­γλι­κά. Εμείς, ωστόσο, οφείλουμε να θυμόμαστε όσα πρόσφερε η γλώσσα μας στον πα­­γκό­σμι­ο πολιτισμό, να νιώθουμε περήφανοι αλλά και να τη δι­α­φυ­λάσ­σου­με μελετώ­ντας τη και μι­λώ­ντας σωστά.

ΠΗΓΕΣ: Νεοελληνική Γραμματική Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1941,1993), abnet.agrino.org/htmls/E/E009.html | ΕΙΚΟΝΑ: lexilogia.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ / Αγγλικά κείμενα με λέξεις ελληνικής προέλευσηςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λεξιλόγιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.