Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Οδηγίες αυτοπροστασίας από
επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα

Η λιακάδα και η βροχή είναι φυσικά φαινόμενα. Το ίδιο και οι σεισμοί, οι κα­το­λι­σθή­σεις, οι η­φαι­στει­α­κές εκρήξεις, οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, οι χιονοπτώσεις και ο πα­γε­τός, οι δα­­σι­κές πυρκαγιές, ο καύσωνας και η ξηρασία. Όλα είναι μέρος της φύ­σης.

Κάποιες φορές τα φυσικά φαινόμενα γίνονται επικίνδυνα για τους ανθρώπους είτε ε­πει­δή εί­ναι έντονα και διαρκούν πολύ είτε επειδή οι ίδιες μας οι πράξεις χει­ρο­τε­ρεύ­ουν τις ε­πι­­πτώ­σεις.
● Όταν, για παράδειγμα, χτίζουμε σπίτια σε σεισμογενείς περιοχές χωρίς να τηρούμε τις αυ­στη­ρές προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος, όταν η πόλη επεκτείνεται σε ρέ­μα­τα και πλα­γιές βουνών, όταν βάζουμε φωτιά (από πρόθεση ή αμέλεια) στα δάση, εί­ναι σίγουρο ό­τι οι συνέπειες ενός σεισμού, μιας πλημμύρας ή μιας πυρκαγιάς κά­ποια στιγμή θα έχουν κα­τα­στρο­φι­κά αποτελέσματα.


Τα παλιά χρόνια δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά. Τα φυσικά φαινόμενα έμοιαζαν α­νε­ξή­­γη­τα και οι άνθρωποι πίστευαν ότι τα δημιουργούσαν οι θεοί τους, κακοί μάγοι, διά­φο­ρες κα­τά­ρες κ.ο.κ. Σήμερα η ανάπτυξη της επιστήμης μάς βοηθά να τα κα­τα­νο­ή­σου­με και ε­πι­­τρέ­πει να παίρνουμε τα μέτρα μας, ώστε να τα αντιμετωπίζουμε ό­πο­τε εκδηλώνονται.


Το 1995 ιδρύθηκε στη χώρα μας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υ­πάγε­ται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έχει σκοπό να προ­στα­­τεύ­ει τόσο τη ζωή, την υγεία και την περιουσία των πολιτών όσο και το φυ­σι­κό περιβάλ­λον. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργήσει ειδικές εκδόσεις με οδηγίες αυ­το­προ­στα­σί­ας, μικρές ται­νί­ες και άλλο υλικό, προκειμένου να ενημερωθούμε αλλά και να ενημερώσου­με την οι­κο­γέ­νει­α, τους συμμαθητές και τους φίλους μας. Άλ­λω­στε η πρόληψη των συ­νεπειών εί­ναι καλύτερη από την αντιμετώπισή τους!

Δείτε εδώ το ενημερωτικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Πατήστε στις επόμενες εικόνες και μελετήστε τις οδηγίες αυτοπροστασίας από σει­σμούς, έ­ντο­να καιρικά φαινόμενα και δασικές πυρκαγιές. Κάποιες απευθύνονται μόνο στους με­­γά­λους, ωστόσο μπορείτε να τις συζητήσετε με τους δικούς σας. Εξάλλου δεν είναι κακό να τις γνωρίζετε: σε λίγα χρόνια θα είστε κι εσείς... μεγάλοι!


Α, και μην ξεχνάτε τους χρήσιμους
αριθμούς σε περίπτωση ανάγκης:


ΕΙΚΟΝΕΣ: civilprotection.grΔευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

ΧαρταετοίΜΟΥΣΙΚΗ: Μίκης Θεοδωράκης / ΔΙΣΚΟΣ: Η γειτονιά των αγγέλων (1963)


Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Απόκριες
(λέξεις από το σχολικό λεξικό)
    ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ:    ΕΙΚΟΝΕΣ: Λεξικό Α΄-Γ΄ Δημοτικού, tuttodisegni.com (η πρώτη)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Απόκριες


Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (8)

Οι ΠΕ της Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής υποδιαιρείται σε οκτώ περιφερειακές ενότητες. Οι πέντε βρί­σκο­­νται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας (ΠΕ Βόρειας Αθήνας, ΠΕ Κεντρικής Α­θή­νας, ΠΕ Νό­τι­ας Α­θή­νας, ΠΕ Δυτικής Αθήνας, ΠΕ Πειραιά), οι δύο στην υπόλοιπη χερ­σό­νη­σο (ΠΕ Α­να­το­­λι­κής Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής) και η μία είναι κυρίως νησιωτική (ΠΕ Νή­σων).
● Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η ΠΕ Ανατολικής Αττικής και μικρότερη η ΠΕ Πειραιά.
● Μεγαλύτερη σε πληθυσμό είναι η ΠΕ Κεντρικής Αθήνας και μικρότερη η ΠΕ Νή­σων.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου καλύπτουν το μικρότερο μέρος (10,8%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Εκεί, όμως, κατοικεί η πλειοψηφία (80,73%) του πληθυσμού της. Τα με­γέ­θη αυ­τά είναι εντυπωσιακά και σε επίπεδο χώρας:
● Οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου (με εξαίρεση την ΠΕ Βόρειας Αθήνας) είναι οι μικρότερες σε έ­­κτα­ση ΠΕ της Ελλάδας.
● Με εξαίρεση την ΠΕ Θεσσαλονίκης, που είναι πρώτη, οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου της Α­­θή­­νας και της Ανατολικής Αττικής συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες σε πληθυσμό ΠΕ της Ελ­λά­δας.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από πέντε έως δεκατρείς δήμους, ενώ μια πόλη, όχι α­πα­ραί­τη­τα η με­γα­λύ­τε­ρη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

 1  ΠΕ Βόρειας Αθήνας


Είναι η τρίτη σε πληθυσμό ΠΕ της Ελλάδας. Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, α­πο­­τε­λεί­ται από τα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας και περιλαμβάνει τμήμα του ό­ρους Πε­­ντέ­λη.

Έκταση: 138 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 592.490 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Κηφισιά.
Μεγαλύτερες πόλεις: Χαλάνδρι, Μαρούσι, Νέα Ιωνία, Αγία Παρασκευή, Η­ρά­κλειο.
Δήμοι (12): Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυ­­κό­βρυ­σης-Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Πεντέλης, Φι­λο­­θέ­ης-Ψυ­χι­κού, Χαλανδρίου.

 2  ΠΕ Κεντρικής Αθήνας


Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας (δεύτερη στην Ελλάδα) και η πιο πυ­κνο­κα­τοι­κη­μέ­νη της χώρας. Περιλαμβάνει τα Τουρκοβούνια και τμήμα από το ό­ρος Υ­­μητ­τός, ενώ η πρωτεύουσά της είναι και έδρα της περιφέρειας. Κατά τη δι­άρ­κει­α της κλασικής αρ­χαι­ό­τη­τας η Αθήνα ήταν μία από τις δύο πιο ισχυρές πό­λεις-κρά­τη του ελλη­νικού κό­σμου (η άλλη ήταν η Σπάρτη). Θεωρείται το λίκνο του δυ­τι­κού πο­λι­τι­σμού και η γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανάμεσα στους σπουδαίους αρ­χαι­ο­λο­γι­κούς χώρους της πε­ριοχής ξε­χω­ρί­ζει ο βράχος της Ακρόπολης με τον Παρ­θε­νώ­να.

Έκταση: 87 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 1.029.520 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Αθήνα.
Δήμοι (8): Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, Η­λι­ού­πο­­λης, Και­σα­ρια­νής, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

 3  ΠΕ Νότιας Αθήνας


Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, αποτελείται από τα νότια προάστια της πρω­τεύ­­ου­σας και περιλαμβάνει τμήμα του όρους Υμηττός.

Έκταση: 69 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 529.826 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Γλυφάδα.
Μεγαλύτερη πόλη: Καλλιθέα.
Δήμοι (8): Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καλ­λι­θέ­­ας, Μο­σχά­του-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου.

 4  ΠΕ Δυτικής Αθήνας


Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, αποτελείται από τα δυτικά προάστια της πρω­τεύ­­ου­σας και περιλαμβάνει τμήμα από τα όρη Αιγάλεω και Ποικίλο.

Έκταση: 67 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 489.675 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Περιστέρι.
Δήμοι (7): Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Πε­ρι­στε­­ρί­ου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου.

 5  ΠΕ Πειραιά


Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας και είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της πε­ρι­φέ­ρει­ας (και όλης της Ελλάδας). Η πρωτεύουσά της είναι το επίνειο της Αθήνας από τα αρ­χαί­α χρό­νια και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώ­ρας.

Έκταση: 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 448.997 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πειραιάς.
Δήμοι (5): Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέ­ντη, Πει­­ραι­ά, Περάματος.

 6  ΠΕ Νήσων


Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Αποτελείται από τα νησιά του Αρ­γο­­σα­ρω­νι­κού (Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Δοκός, Σπέτσες κ.ά. μι­κρό­τε­ρα), μια μι­κρή ηπειρωτική περιοχή στη βόρεια και ανατολική χερσόνησο της Αρ­γο­λί­δας και τα νη­σιά Κύθηρα και Αντικύθηρα στα νότια της Πελοποννήσου. Στα Μέ­θα­να της Αργολικής Χερ­σο­νή­σου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα ενεργά η­φαί­στει­α της χώρας (τα άλλα εί­ναι στη Μή­λο, στη Σαντορίνη και στη Νίσυρο του Νοτίου Αι­γαί­ου).

Έκταση: 877 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 74.651 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Σαλαμίνα.
Δήμοι (8): Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροι­ζη­νί­ας-Με­θά­νων, Ύδρας.

 7  ΠΕ Ανατολικής Αττικής


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τμήμα από τα όρη Πάρ­­νη­θα, Πεντέλη και Υμηττός, ενώ στα βόρεια τη διαρρέει ο ποταμός Ασωπός. Στο έ­δα­φός της βρίσκονται η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα και ο Εθνικός Δρυμός Σου­νί­ου.

Έκταση: 1.513 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 502.348 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Παλλήνη.
Μεγαλύτερες πόλεις: Αχαρνές, Γέρακας, Βούλα, Άρτεμη, Κορωπί.
Δήμοι (13): Αχαρνών, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυ­ρε­ω­τι­­κής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πι­κερ­μί­ου, Σα­ρω­νι­κού, Σπάτων-Αρτέμιδος, Ωρωπού.

 8  ΠΕ Δυτικής Αττικής


Περιλαμβάνει το όρος Πατέρας και τμήμα από τα όρη Πάρνηθα, Κιθαιρώνας και Γε­ρά­νει­α. Η πρωτεύουσά της ήταν ένας από τους ιερότερους τόπους της αρχαίας ελ­λη­νι­κής θρη­σκεί­ας.

Έκταση: 1.007 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 160.927 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Ελευσίνα.
Μεγαλύτερες πόλεις: Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργος.
Δήμοι (5): Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.gr


Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Απόκριες
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Απόκριες


Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Απόκριες
(τραγούδι)Τραγούδια, γέλια, χορούς, παιχνίδια,
τρελά στολίδια, χίλια καλά
οι Απόκριες φέραν και φέτος πάλι.
Το καρναβάλι κάπου γελά!

Το γαϊτανάκι στους δρόμους βγαίνει,
παντού πηγαίνει, παντού γυρνά.
Καθένας γύρω μασκαρεμένος,
μουτζουρωμένος, καλοπερνά!

Τραγούδια, γέλια, χορούς, παιχνίδια...ΠΟΙΗΣΗ: Μαρία Ελδεστάιν-Γουδέλη / ΜΟΥΣΙΚΗ: Άγνωστος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Άγνωστος / ΔΙΣΚΟΣ: Άγνωστος


Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (7)

Οι ΠΕ της Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποδιαιρείται σε πέντε περιφερειακές ενότητες. Οι τέσ­σε­ρις είναι ηπειρωτικές (ΠΕ Ευρυτανίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοι­ω­τί­ας) και η μί­α νησιωτική (ΠΕ Εύ­βοι­ας).
● Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η ΠΕ Φθιώτιδας και μεγαλύτερη σε πληθυσμό η ΠΕ Εύ­βοι­ας.
● Μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Ευρυτανίας.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Η ΠΕ Φθιώτιδας και οι ανατολικές ΠΕ καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (74,3%) από την έ­κτα­ση της περιφέρειας. Εκεί κατοικεί και η πλειοψηφία (88,96%) του πλη­θυ­σμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από δύο έως οκτώ δήμους, ενώ μια πόλη, όχι απαραίτητα η με­γα­λύ­τε­ρη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

 1  ΠΕ Ευρυτανίας


Είναι η μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας και η πιο α­ραι­ο­κα­τοι­κη­μέ­νη της χώρας. Το όνομά της προέρχεται από τους αρχαίους Ευρυτάνες, τον ι­σχυ­ρό­τε­ρο αλλά και βιαιότερο από τους λαούς της Αιτωλίας. Είναι ορεινή περιοχή, α­πο­κα­λεί­ται μάλι­στα «Ελ­βε­τί­α της Ελλάδας» λόγω του αλπικού τοπίου της. Πε­ρι­λαμ­βά­νει τα όρη Άγραφα (από κοι­νού με την ΠΕ Καρδίτσας) και Τυμφρηστός (από κοι­νού με την ΠΕ Φθιώτιδας), καθώς και την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών (από κοινού με την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας). Τη δι­αρ­ρέ­ουν οι ποταμοί Αγραφιώτης, Ταυρωπός (ή Μέ­γδο­βας) και Κρικελιώτης.

Έκταση: 1.869 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 20.081 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Καρπενήσι.
Δήμοι (2): Αγράφων, Καρπενησίου.

 2  ΠΕ Φθιώτιδας


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Το όνομά της προέρχεται από την αρ­χαί­α Φθία, πατρίδα του ομηρικού ήρωα Αχιλλέα, ενώ στο έδαφός της βρί­σκο­νται οι Θερ­μο­πύ­λες. Τη διαρρέει ο ποταμός Σπερχειός και περιλαμβάνει (από κοινού με γει­το­νι­κές ΠΕ) τα όρη Όθρυς, Τυμφρηστός, Οίτη και Παρνασσός. Η πρωτεύουσά της εί­ναι και έδρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας.

Έκταση: 4.439 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 158.231 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Λαμία.
Δήμοι (7): Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δομοκού, Λαμιέων, Λοκρών, Μακρακώμης, Μώ­λου-Α­γί­ου Κωνσταντίνου, Στυλίδας.

 3  ΠΕ Φωκίδας


Το όνομά της προέρχεται από τους Φωκείς, αρχαίους κατοίκους της περιοχής. Τη δι­αρ­ρέ­ει ο ποταμός Μόρνος, σχηματίζοντας την ομώνυμη τεχνητή λίμνη από την οποία υ­δρο­δο­τεί­ται η Αθήνα. Είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή και περιλαμβάνει τα ό­ρη Βαρ­δούσια, Γκιώ­να, Οίτη (τμήμα) και Παρνασσός (τμήμα). Στο έδαφός της βρί­σκε­ται ο αρ­χαιολογικός χώ­ρος των Δελφών, με το πιο ξακουστό μαντείο της αρ­χαι­ό­τη­τας, που από το 1987 πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της U­NESCO.

Έκταση: 2.121 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 40.343 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Άμφισσα (στον δήμο Δελφών).
Δήμοι (2): Δελφών, Δωρίδος.

 4  ΠΕ Βοιωτίας


Το όνομά της προέρχεται από τους Βοιωτούς, αρχαίους κατοίκους της περιοχής. Η ι­σχυ­ρό­τε­ρη πόλη τους ήταν η Θήβα, η οποία, μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και την α­πο­δυ­νά­μω­ση της Αθήνας και της Σπάρτης, κατέκτησε για ένα μικρό διάστημα την ηγεμονία της Ελλάδας. Είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος πεδινή και ημιορεινή, αν και περιλαμβάνει τα ό­ρη Παρνασσός (τμήμα), Ελικώνας και Κιθαιρώνας (τμήμα). Τη δι­αρ­ρέ­ουν οι ποταμοί Βοι­ω­τι­κός Κηφισός και Ασωπός, ενώ στο έδαφός της βρί­σκο­νται οι λίμνες Υλίκη και Πα­ρα­λί­μνη (τη μοιράζεται με την ΠΕ Εύβοιας), που τρο­φο­δο­τούν με τα νερά τους τη λίμνη του Μα­ρα­θώ­να. Παλαιότερα υπήρχε και η λίμνη Κω­παΐ­δα, που όμως έχει αποξηρανθεί, δη­μι­ουρ­γώ­ντας την ομώνυμη πεδιάδα.

Έκταση: 2.952 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 117.920 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Λιβαδειά.
Μεγαλύτερη πόλη: Θήβα.
Δήμοι (6): Αλιάρτου-Θεσπιέων, Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, Θηβαίων, Λε­βα­δέ­ων, Ορ­χο­με­νού, Τανάγρας.

 5  ΠΕ Εύβοιας


Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Αποτελείται από την Εύβοια (το δεύ­τε­ρο σε έκταση νησί της χώρας), τη Σκύρο (το μεγαλύτερο και νοτιότερο νη­σί των Σπο­ρά­δων) κι ένα μικρό τμήμα της ηπειρωτικής Στερεάς Ελλάδας στα σύνορα με την ΠΕ Βοι­ω­τί­ας. Περιλαμβάνει τα όρη Δίρφυς και Όχη και είναι κατά το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος ορει­νή και η­μι­ο­ρει­νή. Η Εύβοια είναι το ένα από τα δύο νησιά μας, στα ο­ποί­α η πρό­σβα­ση γί­νεται ο­δι­κώς (το άλλο είναι η Λευκάδα).

Έκταση: 4.168 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 210.815 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Χαλκίδα.
Δήμοι (8): Διρφύων-Μεσσαπίων, Ερέτριας, Ιστιαίας-Αιδηψού, Καρύστου, Κύμης-Α­λι­βε­ρί­ου, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Σκύρου, Χαλκιδέων.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.gr


Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Εννέα μήνες σε τέσσερα λεπτά!

Ήταν μια συναρπαστική διαδρομή εννέα μηνών. Στο τέλος της βγήκαμε νικητές.
Έπαθλό μας ένας κόσμος θαυμαστός. Η ευχή είναι κι ευθύνη: Καλή ζωή!| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωπος


Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (6)

Οι ΠΕ της Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδιαιρείται σε τρεις περιφερειακές ενότητες. Η μί­α α­­νή­­κει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας) και οι δύο στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου (ΠΕ Α­χαΐ­ας, ΠΕ Ηλείας).
● Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και μεγαλύτερη σε πλη­θυ­σμό η ΠΕ Αχαΐας.
● Μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Ηλείας.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Οι πελοποννησιακές ΠΕ καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (51,9%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Εκεί κατοικεί και η πλειοψηφία (68,99%) του πληθυσμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από πέντε έως εφτά δήμους, ενώ μια πόλη, όχι απαραίτητα η με­­γα­λύ­τε­ρη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

 1  ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας


Ανήκει γεωγραφικά στη Στερεά Ελλάδα και είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ΠΕ της πε­ρι­­φέ­ρει­ας (και όλης της Ελλάδας). Περιλαμβάνει το Παναιτωλικό και τα Α­καρ­να­νι­κά Ό­ρη, ενώ τη διαρρέουν οι ποταμοί Εύηνος και Αχελώος. Ο τελευταίος τη χωρίζει σε δύ­ο τμή­ματα: την Αι­τω­λί­α (ανατολικά) και την Ακαρνανία (δυτικά). Στο έδαφός της βρί­σκο­νται πολλές φυ­σι­κές λίμνες (Τριχωνίδα, Λυσιμαχία, Οζερός, Αμβρακία, Βουλ­κα­ριά), τεχνητές λίμνες (Κρε­μα­στών, Καστρακίου, Στράτου, Εύηνου) αλλά και λι­μνο­θά­λασ­σες (Αιτωλικού, Μεσολογγίου, Κλεί­σο­βας). Τα μικρά νησιά στα δυτικά α­νή­κουν στις ΠΕ Λευκάδας, Ιθά­κης και Κε­φαλ­λη­νί­ας.

Έκταση: 5.461 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 210.802 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Μεσολόγγι.
Μεγαλύτερες πόλεις: Αγρίνιο, Ναύπακτος.
Δήμοι (7): Αγρινίου, Ακτίου-Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Μεσολογγίου, Ναυ­πα­κτί­­ας, Ξη­ρο­μέ­ρου.

 2  ΠΕ Αχαΐας


Ανήκει γεωγραφικά στην Πελοπόννησο και είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΠΕ της πε­­ρι­φέ­ρει­ας. Το όνομά της προέρχεται από τους Αχαιούς της Αργολίδας και της Λα­κω­νί­ας, που την κατέλαβαν αφού τους έδιωξαν οι Δωριείς από τις αρχικές περιοχές τους. Τη δι­­αρ­ρέ­ουν οι ποταμοί Πείρος και Σελινούντας, ενώ περιλαμβάνει τα όρη Πα­να­χαϊ­κό, Χελ­μός (Α­ρο­ά­νι­α Όρη), Ερύμανθος (από κοινού με την ΠΕ Ηλείας) και είναι κα­τά το μεγαλύ­τερο μέ­ρος ορεινή. Η πρωτεύουσά της είναι και έδρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας.

Έκταση: 3.271 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 309.694 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πάτρα.
Δήμοι (5): Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Καλαβρύτων, Πατρέων.

 3  ΠΕ Ηλείας


Ανήκει γεωγραφικά στην Πελοπόννησο και είναι η μικρότερη σε έκταση και πλη­θυ­σμό ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει το όρος Ερύμανθος (από κοινού με την ΠΕ Α­χαΐ­ας), ω­στό­σο είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος πεδινή. Τη διαρρέουν οι ποταμοί Πη­νει­ός και Αλφειός, ε­νώ σημαντικές είναι η τεχνητή λίμνη Πηνειού και η λι­μνο­θά­λασ­σα Κοτύχι. Στο έδαφός της βρί­σκε­ται η αρχαία Ολυμπία, όπου διεξάγονταν κάθε τέσ­σε­ρα χρόνια οι Ολυ­μπιακοί Α­γώ­νες (776 π.Χ.-393 μ.Χ.), οι σημαντικότεροι πα­νελ­λή­νι­οι αγώνες της αρχαίας Ελλάδας.

Έκταση: 2.618 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 159.300 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πύργος.
Δήμοι (7): Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζα­­χά­ρως, Ήλιδας, Πηνειού, Πύργου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.gr


Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (5)

Οι ΠΕ της Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδιαιρείται σε πέντε περιφερειακές ενότητες. Οι τέσσερις εί­­ναι ηπειρωτικές (ΠΕ Τρικάλων, ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας) και η μί­α νη­­σιω­τι­κή (ΠΕ Σποράδων).
● Μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Λάρισας.
● Μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Σποράδων.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Οι ανατολικές ΠΕ (Λάρισα, Μαγνησία) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (55,1%) α­πό την έ­κτα­ση της περιφέρειας. Εκεί κατοικεί και η πλειοψηφία (64,73%) του πλη­θυ­σμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από τρεις έως εφτά δήμους, ενώ μια πόλη, η μεγαλύτερη σε πλη­­θυ­σμό, είναι πρωτεύουσά της.

 1  ΠΕ Τρικάλων


Τη διαρρέει ο ποταμός Πηνειός και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή (η πιο ο­ρει­νή ΠΕ της περιφέρειας). Στο έδαφός της βρίσκονται τα Μετέωρα, τεράστιοι βρά­χοι με μο­να­­στή­ρια σε κάποιες κορυφές, που από το 1988 περιλαμβάνονται στα μνη­μεί­α πα­γκό­σμι­ας κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO.

Έκταση: 3.384 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 131.085 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Τρίκαλα (στον δήμο Τρικκαίων).
Δήμοι (4): Καλαμπάκας, Πύλης, Τρικκαίων, Φαρκαδόνας.

 2  ΠΕ Καρδίτσας


Περιλαμβάνει τα όρη Άγραφα (από κοινού με την ΠΕ Ευρυτανίας) και τμήμα της με­γά­λης Θεσ­σα­λι­κής Πεδιάδας. Στο έδαφός της βρίσκονται οι τεχνητές λίμνες Πλα­στή­ρα (ή Ταυ­­ρω­πού) και Σμοκόβου.

Έκταση: 2.636 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 113.544 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Καρδίτσα.
Δήμοι (6): Αργιθέας, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Παλαμά, Σο­φά­δων.

 3  ΠΕ Λάρισας


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας (δεύτερη σε έ­κτα­ση σε ό­λη την Ελλάδα). Στο έδαφός της βρίσκονται ένα τμήμα από τον Όλυμπο (το ψη­λό­τε­ρο βου­νό της χώρας), το μικρότερο όρος Όσσα (ή Κίσσαβος) και η κοιλάδα των Τε­μπών (α­­νά­με­σά τους). Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλικής Πε­διά­δας, ενώ τη δι­­αρ­ρέ­ουν οι ποταμοί Πηνειός, Τιταρήσιος, Ελασσονίτης και Ε­νι­πέ­ας. Η πρω­τεύ­ου­σά της εί­ναι και έ­δρα της περιφέρειας.

Έκταση: 5.381 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 284.325 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Λάρισα.
Δήμοι (7): Αγιάς, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Τεμπών, Τυρνάβου, Φαρ­σά­λων.

 4  ΠΕ Μαγνησίας


Το όνομά της προέρχεται από τους Μάγνητες, αρχαίους κατοίκους της περιοχής. Εί­ναι κα­τά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή και περιλαμβάνει το όρος Πήλιο, όπου ζού­σαν οι Κέ­­νταυ­ροι της ελληνικής μυθολογίας. Από το έδαφός της, άλλωστε, ξεκίνησε η Αρ­γο­ναυ­τι­­κή εκ­στρα­τεί­α. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί η τεχνητή λίμνη Κάρ­λα στη θέση της ο­μώ­νυ­μης (και μεγαλύτερης) φυσικής λίμνης που α­πο­ξη­ράν­θη­κε το 1962.

Έκταση: 2.360 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 190.010 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Βόλος.
Δήμοι (5): Αλμυρού, Βόλου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Ρήγα Φεραίου.

 5  ΠΕ Σποράδων


Είναι η μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Αποτελείται από το νη­­σιω­τι­κό σύμπλεγμα των Σποράδων, δηλαδή τα νησιά Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο, Πε­ρι­­στέ­ρα, Κυ­ρα-Παναγιά και αρκετά μικρότερα (εξαιρείται η Σκύρος, το με­γα­λύ­τε­ρο και νο­τιότερο νη­σί, που ανήκει στην ΠΕ Εύβοιας). Περιλαμβάνει το Εθνικό Θα­λάσ­σι­ο Πάρ­κο Α­λοννήσου Βο­ρεί­ων Σποράδων όπου ζει η μεσογειακή φώκια μο­νά­χους μονά­χους.

Έκταση: 276 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 13.798 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Σκιάθος.
Δήμοι (3): Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.gr