Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Γιατί τη λένε Κοκκινοσκουφίτσα

Από την elpis00


Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Πορ­το­κα­λο­σκου­φί­τσα. Μια μέρα έβαλε τα ρούχα της για πλύσιμο! Αλ­λά η μαμά της κατά λάθος αντί να βάλει α­πορ­ρυ­πα­ντι­κό έ­βα­λε χλω­­ρί­νη! Όλα τα ρούχα της είχαν γίνει κόκ­κι­να! Και γι’ αυ­τό νομίζω ότι τη φωνάζουν Κοκ­κι­νο­σκου­φί­τσα!

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιδικές δημιουργίες


Πολεμικές αναμνήσεις του παππού μου

Από τον Vans333Dp

Ο παππούς μου υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο πολεμικό ναυτικό. Θα σας α­φη­γη­θώ τα γεγονότα που αφορούν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όπως τα έζησε και μου τα α­φη­γή­θη­κε ο παππούς μου.

Ο παππούς μου υπηρέτησε τη θητεία του στο ναυτικό με τον βαθμό του διόπου (α­ντί­­στοι­χος του δεκανέα στον στρατό ξηράς) με την ειδικότητα του υπεύθυνου των θερ­­μα­στών των μηχανών των πλοίων. Θερμαστές ήταν αυτοί που είχαν κα­θή­κον να τρο­­φο­δο­τούν τα κα­ζά­νια του πλοίου με καύσιμη ύλη (γαιάνθρακα). Στη θη­τεί­α του υ­πη­ρέ­­τη­σε στο α­ντι­τορ­πι­λι­κό Ιέραξ ΙΙ και μετά πήρε μετάθεση για το α­ντι­τορ­πι­λι­κό Σφενδό­νη ΙΙ.

Εικόνα 1. ΙΕΡΑΞ ΙΙ
Εικόνα 2. ΣΦΕΝΔΟΝΗ ΙΙ

Κατά τη διάρκεια της θητείας του γεννήθηκε ο διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος και αυ­τό είχε σαν συνέπεια να υπηρετήσουν 6 μήνες λιγότερο και έτσι απολύθηκε τον Σε­πτέμ­βρι­ο του 1940. Με την κήρυξη του πολέμου επιστρατεύθηκε και α­νέ­λα­βε υ­πη­­ρε­σί­α στο α­ντι­τορ­πι­λι­κό «Σπέτσαι», με τον βαθμό του τριόπου αυτήν τη φο­ρά (σήμε­ρα έ­χει κα­ταρ­γη­θεί ο βαθμός).

Το Σπέτσαι έκανε συνοδείες νηοπομπών καθώς και επιδρομή σε ιταλικά πλοία που βρί­σκο­νταν στο στενό του Οτράντο (Αδριατική) τον Ιανουάριο του 1941. Με την ε­­πί­θε­ση της να­ζι­στι­κής Γερμανίας κατά της Ελλάδας το Πολεμικό Ναυτικό υπέστη με­­γά­λες α­πώ­λει­ες α­πό τη Γερμανική Πολεμική Αεροπορία και τα περισσότερα πλοία του χτυ­πή­θη­καν ή βυ­θί­στη­καν. Μετά την κατάρρευση του μετώπου τον Απρίλιο του 1941, το Υπουργείο Ναυ­τι­κών διέταξε την αυτοβύθιση πλοίων προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια του ε­χθρού, α­νά­με­σα τους και το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ». Χά­ρις στην καρ­διά και το θάρρος των ελ­λη­νι­κών πληρωμάτων η αναχώρηση των ε­να­πο­μει­νά­ντων πλοίων του στόλου μας, ήταν α­δι­α­νόη­το να γίνει χωρίς την α­σφα­λή συντροφιά του «Μπαρμπα-Γιώρ­γη» του η­ρωι­κού θω­ρη­κτού «Γ. Αβέρωφ» όπως το ονόμαζαν τα ελ­ληνικά πλη­ρώ­μα­τα.

Τελικά ο στόλος έφθασε στη Σούδα της Κρήτης με ναυαρχίδα το θωρηκτό «Γ. Α­βέ­­ρωφ». Με­τά την πτώση της Κρήτης ο στόλος αναχώρησε για την Αλεξάνδρεια της Αι­γύ­πτου ό­που βρίσκονταν και πολλά άλλα συμμαχικά πλοία. Σημειωτέον ότι στην Α­λε­­ξάν­δρει­α υ­πήρ­χε μια σημαντική και ακμάζουσα ελληνική παροικία και υπήρχαν πολ­λά ελληνικά κα­τα­στή­μα­τα και πολλές επιγραφές στην ελληνική γλώσσα.

Το «Σπέτσαι» όπως και τα άλλα πλοία του στόλου μας χρησιμοποιήθηκαν σαν συ­νο­­δοί νη­ο­πο­μπών και περιπολίες. Στη συνέχεια το «Σπέτσαι» στάλθηκε για ε­πι­σκευ­ή στην Καλ­κού­τα των Ινδιών. Στην επιστροφή του και λίγο πριν φθάσει στο λι­μά­νι της Α­λε­ξάν­δρει­ας έ­γι­νε μια έκρηξη στο μηχανοστάσιό του με αποτέλεσμα έ­νας σωλήνας ατμού να τραυ­μα­τί­σει τον παππού μου στο πόδι του καθώς και άλλα δυο μέλη του πληρώματός του. Ο παπ­πούς μου και οι άλλοι δυο τραυματισμένοι νο­ση­λεύ­θη­καν στο αγγλικό ναυ­τι­κό νο­σο­κο­μεί­ο της Αλεξάνδρειας για δυο μήνες. Με­τά την ανάρρωσή τους πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν ότι το πλοίο τους έλειπε με μια νη­ο­πο­μπή στη Βομβάη της Ιν­δίας και πήραν με­τά­θε­ση προσωρινά για το θωρηκτό «Γ. Α­βέ­ρωφ» όπου βρισκόταν στο Πόρτ Σάιντ της Αι­γύ­πτου.

Εικόνα 3. Α/Τ ΣΠΕΤΣΑΙ
Εικόνα 4. ΘΩΡΗΚΤΟ Γ. ΑΒΕΡΩΦ

Εκεί έμαθαν για το θρυλικό παρελθόν του θωρηκτού, όπου μόνο του είχε ε­γκλω­βί­σει τον τούρ­κι­κο στόλο στα Δαρδανέλια, υπό τις διαταγές του ναυάρχου Κου­ντου­ριώ­τη κατά τη δι­άρ­κει­α των Βαλκανικών Πολέμων, απελευθερώνοντας τα νησιά του Ανατο­λικού Αι­γαί­ου και εξασφαλίζοντας την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Με­τά από παρα­μονή δυό­μι­σι μη­νών στο «Γ. Αβέρωφ» και αφού συμμετείχαν σε μια νηοπομπή από τη Βομ­βά­η στο Ά­ντεν, ε­πέ­στρε­ψαν στην Αίγυπτο όπου είχε κα­τα­πλεύ­σει και το αντιτορ­πιλικό «Σπέ­τσαι» και στο ο­ποί­ο ανέλαβαν και πάλι υ­πη­ρε­σί­α.

Συνέχισαν τις περιπολίες και τις συνοδείες νηοπομπών, έζησαν το κίνημα του Ναυ­τι­­κού στη Μέση Ανατολή και μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας από την πατρίδα τους, ε­πέ­στρε­ψαν το απόγευμα της 16ης Οκτωβρίου του 1944 στο λιμάνι του Πει­ραι­ά, αφού ε­ντω­με­τα­ξύ είχε λήξει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος με την ήττα των δυ­νά­με­ων του Άξο­να.

Στη μνήμη του παππού μουVans333Dp

Ο Vans333Dp κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην
πέμπτη δημοτικού (2010-2011) υπήρξε συνεργάτης
του Δήμου Αστερούπολης με το ψευδώνυμο Van333.

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2012,
ξεκίνησε τη συνεργασία του με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΟΔήΛΑΤΟΓουρούνια

Από τον mike one


Παρά τις διαφορές τους, όλες οι φυλές γουρουνιών χαρακτηρίζονται γενικά από χο­­­ντρο­­κομ­­μέ­­νο και μονοκόμματο σώμα, κοντά πόδια και κωνικό κεφάλι, το οποίο κα­­τα­λή­γει σε κο­ντό ρύγχος.

Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές φυλές χοίρων υποδεικνύει ότι η εξημέρωση έ­γι­νε α­νε­ξάρ­τη­τα σε διάφορες περιοχές του κόσμου και ότι δεν ξεκίνησε από το ίδιο εί­δος α­γρι­ό­χοι­ρου.


Συμπεριφορά και τροφή

Ο χοίρος προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες, ωστόσο αναπτύσσεται καλύτερα σε ψυ­χρά κλίματα.

Είναι αδηφάγο ζώο και τρώει από όλες τις τροφές. Το πεπτικό του σύστημα μπορεί να ε­πε­ξερ­γα­στεί κάθε είδους τροφή, ακόμα και τα υπολείμματα του φαγητού που τρώ­νε οι άν­θρω­ποι.


Αυτό συνιστά μεγάλο πλεονέκτημα για τους εκτροφείς χοίρων, όπως και η μέγιστη α­­πό­δο­σή του σε κρέας και λίπος. Η απόδοση αυτή φτάνει άνετα το 70% του βά­ρους του σώ­μα­τός του στις κοινές φυλές και ξεπερνά το 85% στις βελτιωμένες.

Επιλεγμένες φυλές

Μερικές από τις σημαντικότερες φυλές του χοίρου είναι:
● αγγλική Γιορκσάιρ
● αγγλική Μπερκσάιρ
● ιβηρική (μεσογειακή) –εδώ ανήκει και ο ελληνικός οικόσιτος χοίρος.
● νορμανδική

Ένα από τα πιο γνωστό κρέας του
γουρουνιού είναι το μπέικον.


ΠΗΓΗ: ; | ΕΙΚΟΝΕΣ: αναζήτηση Googlemike one

O mike one κατοικεί στη Νότια Αθήνα.
Στην έκτη δημοτικού (2011-2012) ξεκίνη-
σε τη συνεργασία του με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΩΔευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Ουράνιο τόξο - όμορφες εικόνες

Από την elpis00ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φως-όραση


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 30

Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει αυτά τα δικαιώματα

Τίποτα σε αυτήν τη Διακήρυξη δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κρά­τος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πρά­ξεις που αποβλέπουν στην παράβαση των δικαιωμάτων και των ε­λευ­θε­­ρι­ών που ε­πί­ση­μα αναγγέλλονται σε αυτήν.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 29

Υπευθυνότητα

1. Ο καθένας έχει υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, μέσα στο πλαίσιο του ο­ποί­ου και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προ­­σω­πι­κό­τη­τάς του.

2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του, κά­θε άν­θρω­πος υπόκειται μόνο σε εκείνους τους περιορισμούς που ορίζονται από τους νό­μους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σε­βα­σμός των δι­και­ω­μά­των και των ελευθεριών των άλλων και να ικανοποιούνται οι δί­και­ες προϋ­­πο­θέ­σεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και της γενικής ευημερίας σε μια δημοκρατι­κή κοι­νω­νί­α.

3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δε θα μπορούν, σε καμία περίπτωση, να α­­σκού­νται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 28

Ένας δίκαιος και ελεύθερος κόσμος

Καθένας έχει το δικαίωμα να ζει σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί μια κοινωνική και δι­ε­θνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προ­κη­ρύσ­σει η Δι­α­κή­ρυ­ξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 27

Το δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία

1. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοι­­νό­τη­τας, να απολαμβάνει τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρό­ο­δο και τα ο­φέ­λη της.

2. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική δη­μι­ουρ­­γί­α του.
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 26

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δω­ρε­­άν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της βαθμίδα.
● Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική.
● Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά γε­νι­κό κα­νό­να.
● Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, υπό ίσους ό­­ρους, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προ­σω­­πι­κό­τη­τας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θε­με­λι­ω­δών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την α­νε­κτι­κό­τη­τα και τη φι­λί­α α­νά­με­σα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και θρησκευτικές ο­μά­δες, και να ευ­νο­εί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ει­ρή­νης.

3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παι­­δεί­ας που θα δοθεί στα παιδιά τους.


(μια σχετική ανάρτηση βρίσκεται εδώ)Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 25

Φαγητό και στέγη για όλους

1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίζει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία, συμπεριλαμβανομένης της τροφής, του ρου­­χι­σμού, της κατοικίας, της ιατρικής περίθαλψης και των απαραίτητων κοι­νω­νι­κών υ­­πη­ρε­σι­ών.

Έχει ακόμη δικαίωμα για ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας, αρρώστιας, α­να­πη­ρί­ας ή χη­ρεί­ας, ασφάλιση στη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες πε­ρι­πτώ­σεις που στε­ρεί­ται τη δυνατότητα αυτοσυντήρησης εξαιτίας περιστάσεων που δεν υ­πό­κει­νται στη θέ­λη­σή του.

2. Οι μητέρες και τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και περίθαλψη. Ό­λα τα παι­διά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοι­νω­νι­κή προ­­στα­σί­α.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 24

Το δικαίωμα στο παιχνίδι

Καθένας έχει δικαίωμα στην ανάπαυση, στον ελεύθερο
χρόνο και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 23

Δικαιώματα των εργαζομένων

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται α­πό την α­­νερ­γί­α.

2. Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να ε­ξα­­σφα­λί­ζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής αντάξιες της αν­θρώ­πι­νης α­­ξι­ο­πρέ­πει­ας, και η αμοιβή να συμπληρώνεται, αν είναι απαραίτητο, με άλλα μέ­σα κοι­­νω­νι­κής προ­στα­σί­ας.

4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμ­με­τέ­χει σε συν­δι­κά­τα για την προάσπιση των συμφερόντων του.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 22

Κοινωνική ασφάλιση

Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα στην κοινωνική προ­στα­σί­α, κάτι που επιτυγχάνεται με εθνική προσπάθεια και διεθνή συνεργασία, α­νά­λο­γα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους.

Έχει επίσης δικαίωμα στην εξασφάλιση (ή στην ικανοποίηση) των οικονομικών, κοι­νω­νι­κών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του για την αξιοπρέπεια και την ε­λεύ­­θε­ρη α­νά­πτυ­ξη της προσωπικότητάς του.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 21

Το δικαίωμα στη δημοκρατία

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, εί­τε ά­­με­σα είτε έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υ­πη­­ρε­σί­ες της χώρας του.

3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας· η θέληση αυτή οφείλει να εκ­φρά­ζε­ται με γνήσιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά με κα­θο­λι­­κή, ί­ση και μυστική ψηφοφορία ή με αντίστοιχη διαδικασία που να ε­ξα­σφα­λί­ζει την ε­­λευ­θε­ρί­α της εκλογής.
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Ο «πύργος του Άιφελ»

Από την tzina45

Μια μέρα βαριόμουνα στο μάθημα και λέω τι να κάνω α το βρήκα θα φτιάξω με τα σχο­λι­κά μου έναν μικρό πύργο που θα τον ονομάσω «πύργο του Άιφελ»! Χάρηκα πο­λύ με αυ­τή την ιδέα! Και άρχισα να παίρνω αμέσως δράση! Ελπίζω να σας α­ρέ­­σει δοκιμάστε το κι εσείς!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κατασκευές


Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 20

Το δικαίωμα σε δημόσιες συγκεντρώσεις

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ει­ρη­νι­κούς σκοπούς.

2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 19

Ελευθερία της έκφρασης

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, που ση­μαί­νει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του. Έ­χει ε­πί­σης το δι­καί­ω­μα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέ­σο έκφρασης και από όλο τον κόσμο.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 18

Ελευθερία της σκέψης

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρη­­σκεί­ας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή θρη­σκεί­ας ή πε­ποι­θή­σε­ων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία και τις θρη­­σκευ­τι­κές του πεποιθήσεις μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη δι­δα­­σκα­λί­α, την ά­σκη­ση, τη λατρεία και την τέλεση θρησκευτικών τελετών.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 17

Δικαίωμα στην ιδιοκτησία

1. Κάθε άτομο, μόνο του ή μαζί με άλλους, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 16

Γάμος και οικογένεια

1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου ο άνδρας και η γυναίκα, έχουν το δι­καί­ω­μα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια χωρίς κανέναν περιορισμό ε­­ξαι­τί­ας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας τους. Και οι δύο έχουν ίσα δι­και­­ώ­μα­τα ως προς το γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του.

2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελ­λο­νύμ­φων.

3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δι­καί­ω­­μα να προ­στα­τεύ­ε­ται από την κοινωνία και το κράτος.
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Προστατεύουμε το περιβάλλον

Από τον Κρίνο

Οι άνθρωποι με τις δραστηριότητές τους, αδιαφορώντας πολλές φορές για την προ­στα­σί­α της φύσης, κατάφεραν να προκαλέσουν σε αυτήν τεράστια ρύπανση. Κά­ποια α­πό τα προ­βλή­μα­τα είναι:

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Ορισμένοι ρύποι όπως το διοξείδιο του άνθρακα, ενεργούν όπως τα πλαστικά κα­λύμ­μα­τα ε­νός θερμοκηπίου, επιτρέποντας την είσοδο των ηλιακών ακτίνων, αλλά ε­μπο­δί­ζο­ντας την έ­ξο­δο της θερμότητας. Αυτό το θερμικό φράγμα έχει ήδη αλλάξει το κλί­μα της Γης.

Τρύπα του όζοντος

Το στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας που προστατεύει τη Γη από τις υ­πε­ρι­ώ­δεις α­κτί­νες υφίσταται μια αλλοίωση. Οι χλωροφθοριούχοι άνθρακες (όπως το φρέ­ον) που α­πε­λευ­θε­ρώ­νο­νται από τα αεροζόλ, τις κλιματιστικές συσκευές, τα ψυ­γεί­α κ.ά. ταξιδεύουν στη στρα­τό­σφαι­ρα και μέσα από πολύπλοκες αντιδράσεις όπου συμ­με­τέ­χει και το φως κα­τα­στρέ­φουν το όζον. Επίσης η τρύπα του όζοντος προκαλείται α­πό τα διάφορα spray σπρέι.

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Δισεκατομμύρια τόνοι ρύπων εκπέμπονται κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα. Όλοι αυτοί οι ρύ­ποι δε χάνονται στον ουρανό, αλλά αφού προκαλέσουν ασφυξία στις πόλεις και ε­πι­δει­νώ­σουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ξαναπέφτουν στη Γη με τη μορφή της όξι­νης βρο­χής.

Ρύπανση των νερών

Πλέον χαρακτηρίζεται αρκετά κρίσιμη η κατάσταση των θαλασσών. Η γεωργία με τα λι­πά­σμα­τα, η βιομηχανία με τα απόβλητα και οι κατοικίες με τα λύματα, τα φυ­το­φάρ­μα­κα και τα ζι­ζα­νι­ο­κτό­να έχουν μολύνει τα υπόγεια υδροφόρα κοιτάσματα, με α­πο­τέ­λε­σμα να έ­χει μει­ω­θεί η ποσότητα του πόσιμου νερού και να καθίστανται οι θά­λασ­σες λιγότερο κα­τάλ­λη­λες για την υδρόβια ζωή. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την υπερεντατική αλιεία.

Απόβλητα

Λέγεται πως ο όγκος των παραγόμενων στις ανθρώπινες κοινωνίες αποβλήτων θα μπο­ρού­σε να γεμίσει σήμερα 28 εκατομμύρια βαγόνια· ο αριθμός αυτός ολοένα και αυ­ξά­νε­ται. Τρι­α­κό­σιες περιοχές στην Ευρώπη και την Αμερική, όπου απορρίπτονται το­ξι­κά και πυ­ρη­νι­κά απόβλητα εμφανίζουν δείκτες υψηλής επικινδυνότητας. Στις πε­ρισ­σό­τε­ρες χω­μα­τε­ρές δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις προδιαγραφές υ­γει­ο­νο­μι­κής ταφής. Τα α­πό­βλη­τα ε­πο­μέ­νως συνιστούν έναν πολύ σημαντικό πα­ρά­γο­ντα της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής ρύ­παν­σης.

Καταστροφή των δασών

Κάθε δευτερόλεπτο καταστρέφεται και ένα κομμάτι του «πνεύμονα» της Γης, του παρ­θέ­νου αμαζονιακού δάσους, το οποίο παρέχει στην ατμόσφαιρα μεγάλες πο­σό­τη­τες ο­ξυ­γό­νου ετησίως. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τις συνεχείς πυρκαγιές σε Ευ­ρώ­πη και Α­με­ρι­κή.

Μείωση της βιοποικιλότητας

Ως βιοποικιλότητα ορίζεται η ποικιλία των βιολογικών ειδών στα γήινα οι­κο­συ­στή­μα­τα. Ε­ξαι­τί­ας των ανθρώπινων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, της αποδάσωσης, της ε­ρη­μο­ποί­η­σης κλπ., ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ειδών απειλείται με εξαφάνιση. Με­ρι­κές ε­ξα­φα­νί­σεις (σε αρκετά μικρότερους ρυθμούς) αποτελούν, φυσικό φαι­νό­με­νο σύμφωνα με τη θε­ω­ρί­α της εξέλιξης. Το τελευταίο αντισταθμίζεται με την ει­δο­γέ­νε­ση. Γενικά, το αν­θρω­πο­γε­νές περιβάλλον έχει πολύ μικρότερη βιοποικιλότητα από το φυσικό. Για πα­ρά­δειγ­μα, σε έ­να χωράφι συνήθως καλλιεργείται ένα μόνο είδος φυ­τού, ενώ η ανάπτυξη άλ­λων ειδών θε­ω­ρεί­ται ανεπιθύμητη.

Πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα:

 1  Περιορισμός στη χρήση του πετρελαίου και των παραγώγων του.
 2  Προστασία των δασών.
 3  Σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.
 4  Μείωση των πλαστικών.
 5  Κατάργηση των ανεξέλεγκτων χωματερών.
 6  Να διατηρούμε καθαρές τις θάλασσες, τα ποτάμια και τις λίμνες.
 7  Περιορισμός στην υπεράντληση των νερών στη γεωργία.
 8  Σωστή διαχείριση της πανίδας.
 9  Περιορισμός στην χρήση των φυτοφαρμάκων.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 15

Δικαίωμα στην ιθαγένεια

1. Καθένας έχει το δικαίωμα σε μια ιθαγένεια.

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δι­καί­ω­μα να αλ­λά­ξει ιθαγένεια.


Κάποια παιδιά δεν μπορούν να αποκτήσουν
την ελληνική ιθαγένεια! Διαβάστε εδώ...Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 14

Δικαίωμα στο άσυλο

1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και να του πα­ρέ­χε­ται ά­συ­λο σε άλλες χώρες.

2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί σε περίπτωση δίωξης για πραγ­μα­τι­κό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκο­πούς και τις αρχές του ΟΗΕ.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 13

Ελευθερία μετακίνησης

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να επιλέγει τον τόπο της δι­α­μο­νής του στο εσωτερικό ενός κράτους.

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 12

Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζω­ή, την οι­κο­γέ­νει­α, την κατοικία ή την αλληλογραφία του ούτε προσβολές της τιμής και της υ­πό­λη­ψής του.

Καθένας έχει το δικαίωμα, από τον νόμο, να προστατευτεί από επεμβάσεις και προ­­σβο­λές αυτού του είδους.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 11

Είμαστε πάντοτε αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου

1. Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος μέχρι να δι­α­­πι­στω­θεί η ενοχή του. Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και σε δη­μό­σι­α δί­κη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες εγ­γυ­ή­σεις για την υ­πε­ρά­σπι­σή του.

2. Κανένας δε θα πρέπει να καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που δε συ­νι­στού­­σαν αξιόποινο αδίκημα, κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο, τον χρόνο που τε­λέ­­στη­καν. Επίσης, δε θα πρέπει να επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ί­σχυ­ε κα­τά τον χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.
Τα παιδιά του Πειραιά

Το 1960 γυρίστηκε το «Ποτέ την Κυριακή», μια από τις πιο διάσημες ταινίες του πα­γκό­σμι­ου κινηματογράφου. Ήταν η πρώτη ταινία του Αμερικανού Ζυλ Ντασέν, εί­χε πρω­τα­γω­νί­στρι­α τη Μελίνα Μερκούρη και βραβεύτηκε με Όσκαρ μουσικής για το τρα­γού­δι «Τα παιδιά του Πειραιά».


Aπ’ το παράθυρό μου στέλνω
ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά,
που φτάνουν στο λιμάνι
ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά...

Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο
και τρία και τέσσερα παιδιά,
που σαν θα μεγαλώσουν όλα
να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά...

Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι
τρελή να μ’ έχει κάνει όσο τον Πειραιά,
που όταν βραδιάζει, τραγούδια μ’ αραδιάζει
και τις πενιές του αλλάζει· γεμίζει από παιδιά.

Από την πόρτα μου σαν βγω
δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ.
Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως,
ξέρω πως θα τον ονειρευτώ...

Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά-
και μια χάντρα φυλακτό,
γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαν βγω
κάποιον άγνωστο να βρω...

Όσο κι αν ψάξω...ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Μάνος Χατζιδάκις / ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μελίνα Μερκούρη
ΤΑΙΝΙΑ: Ποτέ την Κυριακή (1960)

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική


Never on Sunday

Η επιτυχία των «παιδιών του Πειραιά» υπήρξε τεράστια. Τραγουδήθηκαν (και στα ελ­­λη­νι­κά!) από πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες του εξωτερικού, ενώ πρέπει να εί­ναι το κι­νη­μα­το­γρα­φι­κό τραγούδι με τις περισσότερες διασκευές στον κόσμο.

Ας ακούσουμε την αγγλόφωνη εκδοχή του από το
γυναικείο συγκρότημα The Chordettes το 1961...


...αλλά και από τη Μις Πίγκυ, την
αδιαμφισβήτητη σταρ των Μάπετ!


| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, μουσική


Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 10

Το δικαίωμα για δίκη

Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δη­μό­σι­α από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, το οποίο θα αποφασίσει για τα δι­και­ώ­μα­τα και τις υποχρεώσεις του ή, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βά­­σι­μο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 9

Όχι στην άδικη κράτηση

Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να
κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 8

Τα δικαιώματά μας προστατεύονται από τον νόμο

Ο καθένας έχει δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πρά­­ξε­ων που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία αναγνωρίζονται α­πό το Σύ­­νταγ­μα και τον νόμο.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 7

Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου

Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση
προστασία του νό­μου χω­ρίς καμιά απολύτως διάκριση.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 6

Έχουμε δικαιώματα σε όλα τα μέρη του κόσμου

Καθένας, όπου κι αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στη
νομική αναγνώρισή του ως φυσικό πρόσωπο.
Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 5

Όχι στα βασανιστήρια

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια
ούτε σε σκληρή, α­πάν­θρω­πη ή ταπεινωτική μεταχείριση.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 4

Όχι στη σκλαβιά

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας. H δουλεία και
το δου­λε­μπό­ρι­ο υπό οποιαδήποτε μορφή πρέπει να απαγορεύονται.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 3

Το δικαίωμα στη ζωή

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, στην ελευ-
θερία και στην προσωπική του ασφάλεια.
Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 2

Όχι στις διακρίσεις

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που προ­βλέ­πει η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς καμία α­πο­λύ­τως δι­ά­κρι­­ση, π.χ. ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πο­λι­τι­κές ή ο­ποιεσ­δή­πο­τε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την πε­ρι­ου­σί­α, τη γέν­νη­ση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

Επιπλέον δε θα πρέπει να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή δι­­ε­θνούς καθεστώτος της χώρας ή επικράτειας από την οποία προέρχεται κανείς, εί­τε αυτή εί­ναι ανεξάρτητη είτε υπό κηδεμονία ή βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλο πε­ρι­ο­­ρι­σμό κυ­ρι­αρ­χί­ας.


(μια σχετική διαφήμιση βρίσκεται εδώ)Το ημερολόγιο του 2012

Από την El

Καθώς οι μέρες περνούσαν γρήγορα και τα σχολεία θα έκλειναν για τις δι­α­κο­πές των Χρι­στου­γέν­νων, αποφάσισα να κάνω ένα δώρο στον δάσκαλό μου!

Αυτό ήταν ένα «Ημερολόγιο του 2012»!


Αργότερα σκέφτηκα κάτι: «Γιατί να μην το βγάλω φωτογραφίες και να το βάλω ως α­νάρ­τη­ση στο πολυαγαπημένο μου Ποδήλατο;»ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: χρόνος


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 1

Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι και ίσοι

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι όσον αφορά την αξιοπρέπεια και τα δι­και­ώ­μα­τά τους. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συ­μπε­­ρι­φέ­ρο­νται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.
Τα 30 ανθρώπινα δικαιώματα

Πατήστε στους πράσινους υπερσυνδέσμους και
δείτε ένα σύντομο βιντεάκι για κάθε δικαίωμα!
Η δουλειά ορισμένων ανθρώπων αποτελεί πραγματική προσφορά σε εμάς τους υ­πό­λοι­­πους:

● Τα 30 βιντεάκια δημιουργήθηκαν από τη Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δι­και­ω­μά­των, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στη διδασκαλία τους.

● Από την άλλη, ο Chrismos2010, δημιουργός του καναλιού Ζωτική Εκπαίδευση, α­νέ­­βα­σε τα εν λόγω βιντεάκια στο YouTube και μας έδωσε τη δυνατότητα να τα προ­βά­λου­­με στο ΠΟ­Δή­ΛΑ­ΤΟ.

Τους ευχαριστούμε θερμά!Ξημερώνει Κυριακή

Eίναι όμορφη η ζωή. Να το θυμάσαι!


Ο παλιός φωνόγραφος πάνω στο τραπέζι
άρχισε να παίζει μες στη σιγαλιά.
Κι η καρδιά σου έλιωσε κι έγινε ένα δάκρυ
στων ματιών την άκρη σαν ροδοσταλιά.

Ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι!
Είναι όμορφη η ζωή, να το θυμάσαι!
Μη μου λυπάσαι! Να το θυμάσαι...

Ο παλιός φωνόγραφος πάνω στο τραπέζι
έπαψε να παίζει μέσα στη νυχτιά.
Το τραγούδι τέλειωσε μα η λύπη μένει
σαν ναυαγισμένη στη θολή ματιά.

Ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι!
Είναι όμορφη η ζωή, να το θυμάσαι!
Μη μου λυπάσαι! Να το θυμάσαι...ΣΤΙΧΟΙ: Λευτέρης Παπαδόπουλος / ΜΟΥΣΙΚΗ: Μίμης Πλέσσας
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γιάννης Πουλόπουλος / ΔΙΣΚΟΣ: Ο δρόμος (1969)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: εγώ κι ο κόσμος, μουσική


Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Καράβι με σημαία ξένη

Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ταξιδεύει στους ωκεανούς παρέα
με Γρηγόρη Μπιθικώτση και Κώστα Βίρβο!


Καράβι με σημαία ξένη,
που πας ταξίδι μακρινό,
αγάπη πια δε με προσμένει,
το σπίτι άδειο κι ορφανό·
αγάπη πια δε με προσμένει,
μαζί σου πάρε με, μαζί σου πάρε με,
να μην πονώ...

Μπουένος Άιρες, Νέα Υόρκη,
Βομβάη, Τόκιο και Μπαρμπαριά...
Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικοι όρκοι,
αχ, να τα ξέχναγα εκεί μακριά...

Του έρωτά μου η ορφάνια
κάνει το δάκρυ μου καυτό.
Μόνο σε μακρινά λιμάνια,
εκεί μπορεί να γιατρευτώ,
να φύγω λίγο απ’ την αφάνεια,
να λησμονήσω, να λησμονήσω,
να ξεχαστώ...

Μπουένος Άιρες, Νέα Υόρκη...ΣΤΙΧΟΙ: Κώστας Βίρβος
ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γρηγόρης Μπιθικώτσης
ΔΙΣΚΟΣ: Πράσινο φως (1973)


ΧΑΡΤΗΣ: www.sean.uk.net


Θερμοκρασία και θερμότητα

Από την Connie11

Οι έννοιες θερμοκρασία και θερμότητα είναι διαφορετικές!


Η θερμοκρασία μας βοηθά να περιγράψουμε πόσο θερμό ή ψυ­χρό εί­ναι ένα σώμα, ενώ θερμότητα ονομάζουμε την ενέργεια που ρέ­ει α­πό ένα σώμα με υψηλότερη θερμοκρασία προς ένα άλ­λο με χα­­μη­λό­τε­ρη θερμοκρασία.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: θερμότητα


Η μεγαλύτερη πισίνα του κόσμου

Από την Connie11

Η μεγαλύτερη πισίνα στον κόσμο βρίσκεται στη Χιλή και πιο συγκεκριμένα στο ξε­νο­δο­χεί­ο San Alfonso del Mar Resort. Καλύπτει περισσότερα από 20 στρέμματα και έχει βά­­θος που φτάνει τα 35 μέτρα. Περιέχει ούτε λίγο ούτε πολύ 66 εκατομμύρια γα­λό­νια νε­ρού και εί­ναι περίπου ισοδύναμη με 6.000 κανονικές πισίνες.


Όπως ήταν αναμενόμενο η πισίνα αυτή κατέχει το ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη πι­σί­να στον κόσμο. Χρειάστηκαν 5 χρόνια για να χτιστεί και κόστισε σχεδόν 2 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρι­α δο­λά­ρι­α ΗΠΑ. Η ετήσια συντήρησή της φτάνει και ξεπερνά τα 4 ε­κα­τομ­μύ­ρι­α δολάρια.

ΠΗΓΗ: ;


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάφορα


Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι παραπάνω από μερικά λόγια σε μια σελίδα. Το ση­μα­­ντι­κό ερώτημα, ωστόσο, είναι: Ποιος θα κάνει αυτά τα λόγια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα;

Όταν ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (ΗΠΑ) αγωνίστηκε τη δεκαετία του ’60 υπέρ της φυ­λε­τι­κής ι­σό­τη­τας ανάμεσα σε μαύρους και λευκούς, αγωνίστηκε για δικαιώματα που θε­ω­ρη­τι­κά ή­ταν ήδη εγγυημένα από τα Ηνωμένα Έθνη εδώ και δύο περίπου δε­κα­ε­τί­ες.
● Εντούτοις, αγωνίστηκε.

«Στο τέλος δε θα θυμόμαστε τα λόγια των εχθρών μας αλλά τη σιωπή των φίλων μας»
(Μάρτιν Λούθερ Κινγκ)

Όταν ο Νέλσον Μαντέλα όρθωσε το ανάστημά του για να υπερασπίσει την κοινωνική δι­και­ο­σύ­νη τη δεκαετία του ’90, η χώρα του (Νότια Αφρική) είχε ήδη συμφωνήσει να κα­ταρ­γή­σει τις διακρίσεις εναντίον του μαύρου πληθυσμού πριν περίπου 40 χρόνια.
● Εντούτοις, αγωνίστηκε.

Νέλσον Μαντέλα

Όσοι μάχονται σήμερα ενάντια στα βασανιστήρια, τη φτώχεια και τις διακρίσεις δεν εί­ναι γί­γα­ντες ή... υπερήρωες. Είναι άνθρωποι. Παιδιά, μητέρες, πατέρες, δάσκαλοι, ά­το­μα που σκέ­φτο­νται ελεύθερα και αρνούνται να μείνουν σιωπηλά. Που συ­νει­δη­το­ποι­ούν ότι τα αν­θρώ­πι­να δικαιώματα δεν είναι ένα μάθημα ιστορίας, δεν είναι λόγια σε μια σελίδα, δεν εί­ναι λόγοι, διαφημίσεις ή καμπάνιες δημοσίων σχέσεων. Είναι ε­πι­λο­γές που κάνου­με κά­θε μέ­ρα ως ανθρώπινα όντα, είναι μια ευθύνη που όλοι μοι­ρα­ζό­μα­στε.
● Για να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να βοηθούμε ο ένας τον άλλον και να προ­στα­τεύ­­ου­με όσους χρειάζονται βοήθεια.

Πού αρχίζουν, λοιπόν, τα οικουμενικά δικαιώματα;

Οπουδήποτε κοντά στο σπίτι μας, σε μέρη τόσο κοντινά που δεν μπορούμε να τα βρού­­με στον χάρτη. Ωστόσο, αποτελούν τον κόσμο του καθημερινού ατόμου· τη γει­το­νιά ό­που ζει, το σχολείο ή το πανεπιστήμιο που πάει, το εργοστάσιο, το α­γρό­κτη­μα ή το γρα­φείο όπου δου­λεύ­ει...

Αυτά είναι τα μέρη όπου κάθε άντρας, γυναίκα και παιδί αναζητά ίση δικαιοσύνη, ί­σες ευ­­και­ρί­ες, ίση αξιοπρέπεια, χωρίς διακρίσεις. Μόνο όταν αυτά τα δικαιώματα ση­μαί­νουν κά­τι σ’ αυτά τα μέρη, τότε θα σημαίνουν κάτι παντού...

Μάθε τα δικαιώματά σου!


ΠΗΓΗ: gr.humanrights.com | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.epnvision.com, www.thebigidea.co.nz, kaleidoskopio-ea.blogspot.com